วิชาคอมพิวเตอร์...

คอมพิวเตอร์เป็นศาสตร์อย่างหนึ่งในการเรียนรู้และเข้าใจจึงต้องผ่านการฝึกฝนพอสมควร

การเรียนคอมพิวเตอร์แล้วไม่ได้ฝึกฝนด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องก็อาจทำให้ลืมเลือนไปได้และก็จะไม่เกิดประโยชน์อะไรดังนั้นจึงต้องมีความจำเป็น ที่จะต้องเรียนรู้ เข้าใจ และฝึกฝนติดตามเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ต่อไปอย่างต่อเนื่อง ทำให้เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวัน

คอมพิวเตอร์มีลักษณะเด่นหลายประการทำให้ถูกนำมาใช้ประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตประจำวันในสังคมเป็นอย่างมาก ที่พบเห็นได้บ่อยที่สุดก็คือ การใช้ในการพิมพ์เอกสารต่างๆเช่นพิมพ์จดหมายรายงานเอกสารต่างซึ่งเรียกว่างานประมวลผล และอีกทั้งยังช่วยพัฒนาการกับนักเรียนแต่ละระดับชั้นและช่วงอายุ ในด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา อีกด้วย

ด้านการศึกษา คอมพิวเตอร์มีประโยชน์ทั้งต่อผู้เรียน ผู้สอน และสถานศึกษา ดังนี้

- ช่วยนำเสนอข้อมูลได้หลากหลายรูปแบบ
- ช่วยรวบรวม ข้อมูลต่างๆไว้ในแหล่งข้อมูลเดียว
- ช่วยให้ผู้เรียนสามารถศึกษาหาความรู้ได้ด้วยตัวเอง
- ช่วยแลกเปลี่ยนและนำเสนอแนวความคิดของผู้เรียนกับผู้อื่น
- ช่วยขยายโอกาสทางการศึกษาให้แก่ผู้เรียนกับผู้สอน
- ช่วยผลิตสื่อสารการเรียนรู้ที่น่าสนใจแก่ผู้เรียนที่ขาดแคลนผู้สอน
- ช่วยอำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ ผู้เรียนสามารถเรียนที่ไหนหรือเมื่อไหร่ก็ได้ที่มีเครื่องคอมพิวเตอร์

ด้านการสื่อสาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งคอมพิวเตอร์ที่มีการเชื่อมต่อระบบเครือข่ายทำให้เกิดประโยชน์ ดังนี้

- ช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร
- เป็นสื่อกลางในการรับและส่งข้อมูลจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง
- ช่วยกระจายข้อมูลจากแหล่งข้อมูลหนึ่งไปยังผู้ใช้ทุกคน

ด้านความบันเทิง มีประโยชน์ต่อผู้ใช้ที่เลือกรับความบันเทิง ดังนี้

- ช่วยให้เกิดความสนุกสนานและทำให้รู้สึกผ่อนคลาย
- เพิ่มทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
- ส่งเสริมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
- ส่งเสริมพัฒนาการทางด้านสมอง
- ประหยัดค้าใช้จ่ายและเวลาในการหาความบันเทิง
- เป็นพื้นฐานในการสร้างแอนิเมชันและเทคนิคพิเศษทางด้านภาพยนตร์

 

 

 

 

 

ปฏิทินกิจกรรมระเบียบการแต่งกายติดต่อเรา หน้าแรก