นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์

นักเรียนมีทักษะกระบวนการคิดและการแก้ปัญหา

นักเรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตดีและมีความสุข

นักเรียนอนุรักษ์ความเป็นไทย ดำรงชีวิตอย่างพอเพียงและมีจิตสำนึกต่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

นักเรียนมีความสามารถใช้เทคโนโลยี ใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารได้

ครูได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพ มีความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างหลากหลายโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

โรงเรียนมีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ

โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ ให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

 

มีระเบียบวินัยในตนเอง สามารถปฎิบัติตามกฎกติการของส่วนรวมและสังคม

มีทักษะการคิดแก้ปัญหาที่เหมาะสมกับสภาพการณ์และสิ่งแวดล้อม

มีความคิดสร้างสรรค์ รักการอ่าน การเขียน การค้นคว้า

มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ โดยเป็นทั้งผู้นำและผู้ตาม

มีความเชื่อมั่นในตนเอง มีทัศคติในทางบวกต่อการเรียนและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

มีสุขภาพแข็งแรง มีจิตใจอ่อนโยน โอบอ้อมอารี และมีความกตัญญู

มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมาย

มีความเป็นประชาธิปไตยและเคารพในคุณค่า ศักดิ์ศรีของต้นเองและผู้อื่น

มีทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ สามารถไตร่ตรองข่าวสาร เหตุการณ์ต่าง ๆ ที่ผ่านมาในชีวิตประจำวัน

มีความรู้พื้นฐานด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัย สามารถนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน

การจัดหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยโรงเรียนเน้นจัดการศึกษาให้เด็กได้พัฒนาตนเองทุกด้านทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม สติปัญญาอย่างสมดุล และส่งเสริมกระบวนการคิด ให้มีความสามารถในการเรียนรู้ของเด็กในช่วงวัย 3-5 ปี โดยกำหนดหลักการดังนี้

ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาการที่ครอบคลุมความต้องการ ความเจริญ และพัฒนาการตามวัยของเด็กทุกด้าน

พัฒนาเด็กโดยองค์รวม ผ่านการเล่น และกิจกรรมที่เหมาะสมกับวัย

จัดกิจกรรมและประสบการณ์การเรียนรู้ เพื่อพัฒนาบุคลิกภาพพื้นฐานให้แข็งแกร่ง ด้วยค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม วินัยและรับผิดชอบให้สามารถเจริญชีวิตที่มีคุณภาพและมีความสุข

ประสานสัมพันธ์ความร่วมมือระหว่างครอบครัว ชุมชน และสถานศึกษา ให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาเด็ก

ปฏิทินกิจกรรมระเบียบการแต่งกายติดต่อเรา หน้าแรก