โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ เดิมชื่อโรงเรียนอนุบาลละอออุทิศ กล่าวได้ว่าเป็นโรงเรียนอนุบาลของรัฐแห่งแรก สร้างขึ้นด้วยเงินบริจาคของ น.ส.ลออ หลิมเซ่งไถ่ ได้เปิดการทำการสอนเมื่อวันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2483 แรกเริ่มทำการรับนักเรียนอายุ 4-5 ปี จำนวน 30 คน เพื่อทำการทดลองสอน

เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารของวิทยาลัยครูตามระบบของสภาการฝึกหัดครู ตลอดระยะเวลาแห่งการดำเนินงาน นอกเหนือไปจากภารกิจหลักที่ให้การศึกษาอบรมแก่เด็กเล็กแล้วยังมุ่งมั่นสร้างสรรค์องค์ความรู้ใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่อง โดยการศึกษา วิจัย และ พัฒนาสภาพแวดล้อมเพื่อกระตุ้นการเรียนรู้ เช่น การสร้างสระว่ายน้ำ และ สร้างพื้นที่ตามความสนใจของเด็ก พี้นที่สำหรับกิจกรรมกลางแจ้งสำหรับเด็ก เป็นต้น นอกจากนั้นโรงเรียนยังได้ทดลองหารูปแบบที่เหมาะสม สำหรับพัฒนาการของเด็กอย่างสร้างสรรค ์ กว่า 60 ปีแห่งความสำเร็จอย่างภาคภูมิ ภายใต้การบริหารของทีมงานที่มีประสิทธิภาพ และการดูแลจากคณะครูผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนสาธิตละอออุทิศในสังกัดคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ได้รับการยอมรับจากผู้ปกครองเป็นอย่างมาก ในการดูแล และสร้างเสริมบุตรหลานให้มีความพร้อมทางพัฒนาการอย่างสมบรูณ์ในทุก ๆ ด้าน

ปัจจุบันด้วยแนวนโยบายเชิงรุกในการบริหารจัดการศึกษา เพื่อให้สอดคล้องกับแนวนโยบาย คณะผู้บริหารจึงจัดให้มี การจัดการศึกษาที่ตอบสนองต่อภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตให้หลากหลายและมากขึ้น สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย (พ.ศ.2552-2556) ซึ่งหนึ่งในกลยุทธที่สำคัญภายใต้แผนพัฒนา คือ การขยายโอกาสทางการศึกษาและการพัฒนาเด็กเล็กสู่ระดับภูมิภาค โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้แห่งใหม่สำหรับการเสริมสร้างทักษะและพัฒนาการของเด็กนักเรียน ที่มีอายุตั้งแต่ 1 ปี 6 เดือน ถึง 5 ปี ให้มีความพร้อมทั้ง 4 ด้าน ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ ด้านสังคม และด้านสติปัญญา ดังนั้นในปี พ.ศ. 2551 จึงได้ดำเนินการเปิดสาขา ของโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ แห่งใหม่โดยจัดตั้งขึ้นที่จังหวัดลำปาง ทั้งนี้อยู่ภายใต้การบริหารจัดการและดูแลโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์ลำปาง

โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ เป็นสถานศึกษาต้นแบบทางการศึกษาปฐมวัยบุคลากรมีประสิทธิภาพ ให้คำแนะนำหรือคำปรึกษาแก่หน่วยงานที่ต้องการความสมบูรณ์แบบทางการศึกษาปฐมวัย และจัดประสบการณ์ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองเพื่อให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม สติปัญญา โดยเน้นกระบวนการคิด คำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลและปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม เพื่อดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

โรงเรียนสาธิตละอออุทิศเชื่อว่า.....

เด็กทุกคนมีสิทธิที่จะประสบความสำเร็จ

เด็กแต่ละคนมีความต้องการและความสนใจเฉพาะของตนเอง ซึ่งครูต้องพยายามจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความสนใจดังกล่าว

เด็กเรียนรู้ได้ดีที่สุดในสิ่งแวดล้อมที่เน้นเด็กเป็นสำคัญและมีความปลอดภัยสูง

การเรียนรู้ถือเป็นความร่วมมือระหว่างบ้าน โรงเรียน และชุมชน

โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ เป็นโรงเรียนต้นแบบที่มุ่งเน้นในการจัดการเรียนรู้ ที่ส่งเสริมกระบวนการคิด และการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ผ่านกิจกรรมหลากหลาย ส่งเสิรมความเป็นเลิศทางวิชาการด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ปลูกฝังใน้ผู้เรียนรักการเรียนรู้ ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน แสวงหาความรู้ สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง มีความสามารถใช้เทคโนโลยีและภาษาอังกฤษในการสื่อสาร มีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะที่พึงประสงค์อยู่ในสังคม ได้อย่างมีความสุข

พัฒนาผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมอันพึงประสงค์

ส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ได้ลงมือปฎิบัติจริง

ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี

ส่งเสริมผู้เรียนให้มีความเป็นไทยและดำรงชีวิตอย่างพอเพียง

พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถใช้เทคโนโลยี และใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

ส่งเสริมทักษะกระบวนการคิด และการแก้ปัญหา

ส่งเสริมให้ผู้เรียนใฝ่เรียน ใฝ่รู้ แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง

ส่งเสริมและพัฒนาครูในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย

พัฒนาการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ

ส่งเสริมให้สถานศึกษาเป็นแหล่งวิทยาการและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

ปฏิทินกิจกรรมระเบียบการแต่งกายติดต่อเรา หน้าแรก