อาจารย์ดร.ขวัญนภา สุขคร

ผู้อำนวยการมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปางที่ปรึกษาโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งลำปาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพพร แพทย์รัตน

รองผู้อำนวยการมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปางผู้จัดการโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปางมหาวิทยาลัยสวนดุสิต

อาจารย์ ดร.ศศิธร รณะบุตร

ผู้ช่วยผู้อำนวยการมหาวิทยาลัยสวนดุสิ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปางครูใหญ่โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปางมหาวิทยาลัยสวนดุสิต

อาจารย์ ดร.อุบลรัตน์ หริณวรรณ

ที่ปรึกษาวิชาการโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปางอาจารย์มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง

 

อาจารย์ดวงเดือน วรรณกูล "ครูเดือน"

ฝ่ายวิชาการโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง(ฝ่ายประถมศึกษา)

คุณครูนิตยา เทพนามวงศ์ "ครูหน่อย"

ฝ่ายวิชาการโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง(ฝ่ายปฐมวัย)

 

ปฏิทินกิจกรรมระเบียบการแต่งกายติดต่อเรา หน้าแรก