วิชาดนตรีนาฏศิลป์...

ดนตรีและนาฎศิลป์ เป็นวัฒนธรรมที่สำคัญ ซึ่งแสดงถึงความเป็นชาติไทย ที่มีประเพณีตลอดจนแบบอย่างทางศิลปะ การแสดงต่างๆ ที่ถ่ายทอดมาเป็นเอกลักษณะสืบทอดต่อกันมาจนกลายเป็นวัฒนธรรมที่สำคัญและ ยังสะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิตของชาวไทยในแต่ละท้องถิ่น รวมทั้งลักษณะของสังคมไทยที่มีความแตกต่างกัน ซึ่งบ่งบอกถึง ความเป็นไทยและศิลปะประจำชาติ จะมองเห็นได้ว่าดนตรีและนาฎศิลป์นั้นไม่ได้เป็นเพียงแต่เครื่องช่วยให้เกิดความบันเทิงเท่านั้นแต่ยังมีคุณค่าคือเป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งในการประกอบพิธีกรรม ที่สำคัญเกี่ยวข้องกับศาสนาและยังมีอิทธิพลต่อสังคมของคนไทยอีกหลายกลุ่ม และยังจัดเป็นศิลปะอีกแขนงหนึ่ง ที่ก่อให้เกิดการแสดงออกที่งดงามและมีคุณค่า
ประโยชน์ของการเรียนดนตรี-นาฏศิลป์


-    เพื่อรักษา อนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมของชาติ
-    เพื่อถ่ายทอดและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมของชาติ
-    เพื่อให้มีความรู้ทางด้านดนตรีไทย-นาฏศิลป์
-    เพื่อการแสดงออกเกี่ยวกับการสร้างสรรค์อย่างเสรี
-    เพื่อฝึกความรับผิดชอบ
-    เพื่อสร้างเสริมพัฒนาการ ด้านสติปัญญา อารมณ์ สังคม

 

 

 

 

 

 

ปฏิทินกิจกรรมระเบียบการแต่งกายติดต่อเรา หน้าแรก