วิชาอ่านเขียนสะท้อนคิด...

การอ่าน เขียน สะท้อนคิด หมายถึง การใช้ทักษะของผู้เรียนในการอ่านหนังสือ เอกสาร และสื่อต่าง ๆ เพื่อหาความรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์ เพื่อความสุนทรีย์และประยุกต์ใช้ แล้วนำมาคิดวิเคราะห์เนื้อหาสาระที่อ่าน นำไปสู่การแสดงความคิดเห็น การสังเคราะห์ สร้างสรรค์ การแก้ปัญหาในเรื่องต่าง ๆ และถ่ายทอดความคิดนั้นด้วยการเขียนที่มีสำนวนภาษาถูกต้อง มีเหตุผลและลำดับขั้นตอนในการนำเสนอ สามารถสร้างความเข้าใจแก่ผู้อ่านได้อย่างชัดเจน

มาตรฐานการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน
1. เข้าใจและใช้กระบวนการการอ่าน สร้างความรู้และความคิดไปใช้ในการตัดสินใจวางแผนดำเนินการหรือแก้ปัญหา หรือสร้างสรรค์ ผลงานที่เกิดจากการเรียนรู้ในโอกาสต่างๆ อย่างมีวิจารณญาณ และอย่างสร้างสรรค์
2. เข้าใจและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ได้อ่านอย่างมีวิจารณญาณ และสะท้อนความรู้ความคิด ความรู้สึกได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. สามารถใช้กระบวนการเขียน เขียนสื่อสารแสดงถึงความเข้าใจในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์สิ่งที่ได้อ่าน หรือสิ่งที่ได้ดำเนินงานด้วยการนำเสนอออกมาในรูปแบบของการเขียนอย่างมีประสิทธิภาพ

 

 

 

 

 

 

ปฏิทินกิจกรรมระเบียบการแต่งกายติดต่อเรา หน้าแรก