นางสาวพิญช์สินี ทองเสมอ

เจ้าหน้าที่การเงิน และงานพัสด ุ(ฝ่ายประถมศึกษา)โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

 

นางสาวภาธิณี นิธุรัมย์

เจ้าหน้าที่ธุรการและงานสารบรรณ (ฝ่ายประถมศึกษา)โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

นางสาวดวงฤดี กำลังมาก

เจ้าหน้าที่ธุรการและงานสารบรรณ (ฝ่ายปฐมวัย)โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

 

นางสาวภัสสญา แก้วสุภาพ

เจ้าหน้าที่ธุรการและงานสารบรรณ (ฝ่ายปฐมวัย)โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

 

นางสาวธีรวรรณ   ทังจินดาสวรรค์

เจ้าหน้าที่ธุรการและงานสารบรรณ (ฝ่ายปฐมวัย)โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ระดับชั้นบ้านหนูน้อย

 

คุณครูสุภาภรณ์ ตัวละมูล "ครูเดือน"

(คุณครูประจำชั้น)

 

 

 

นางวรัญญา  สายศร "พี่หลิน"

(พี่เลี้ยง)

 

 

ระดับบ้านสาธิต 1

คุณครูอรพิมล  อาทรเกตุ "ครูแนน"

(คุณครูประจำชั้น)

นางต้องจิตร์ ใจชุ่ม "พี่อ้อย"

(พี่เลี้ยง)

ระดับบ้านสาธิต 2

นางสาวรวิวรรณ  พญาวงศ์ "ครูกิ๊ฟ"

(ครูผู้ช่วย)

นางสาวปุณญาภา ติ๊บศรีบุตร "พี่ตรี"

(พี่เลี้ยง)

ระดับบ้านสาธิต 3

คุณครู ศศินันท์ สุวี "ครูกุ้ง"

(คุณครูประจำชั้น)

นางสาวอุทุมพร วุฒิคณารักษ์ "พี่อ๊อฟ"

(พี่เลี้ยง)

ระดับอนุบาล 1/1

นางสาวสิรีธร  วงศ์อินทวัง "ครูกุ๊กไก่"

(ครูประจำชั้น)

นางสาววัลลภา รวยถาวรกิจ "พี่อร"

(พี่เลี้ยง)

ระดับอนุบาล 1/2

คุณครูอนุศรา มากกระโทก "ครูนุ"

(คุณครูประจำชั้น)

 

นางสาวชนัดดา ใจลังกา "พี่อ้อม"

(พี่เลี้ยง)

ระดับอนุบาล 1/3

คุณครูจุฑามาศ มุ่งโมกข์ "ครูซิ่ง"

(คุณครูประจำชั้น)

 

นางสาววิภาวดี ทะลิ "พี่ปุ้ย"

(พี่เลี้ยง)

ระดับอนุบาล 2/1

คุณครูภาณุกา  ลินราช "ครูนุ้ย"

(คุณครูประจำชั้น)

นางสาวแขนภา ฝั้นปันวงค์ "พี่แข"

(พี่เลี้ยง)

ระดับอนุบาล 2/2

คุณครูสุรีพัชร สร้อยสุวรรณ "ครูวิว"

(คุณครูประจำชั้น)

นางสาวเสาวลักษณ์  บัวรอด "พี่หยา"

(พี่เลี้ยง)

ระดับอนุบาล 2/3

คุณครูปัญจรัตน์  เชิมชัยภูมิ "ครูแป้ง"

(คุณครูประจำชั้น)

นางสาวสุรีย์รัตน์ เสริมวาสนา "พี่สุรีย์"

(พี่แลี้ยง)

ระดับอนุบาล 3/1

คุณครูนิตยา เทพนามวงศ์ "ครูหน่อย"

(คุณครูประจำชั้น)

 

คุณครูดวงสมร สมณะ "ครูโอ๋"

(ครูผู้ช่วย)

 

ว่าที่ร้อยตรีหญิงชลันดา มาสม "พี่เอ"

(พี่เลี้ยง)

ระดับอนุบาล 3/2

คุณครูเสาวภาพ เครือวัง "ครูหญิง"

(คุณครูประจำชั้น)

 

นางสาววราภรณ์ จำรัสศรี "พี่แนท"

(พี่เลี้ยง)

 

ระดับอนุบาล 3/3

คุณครูวิภาดา เขื่อนเพชร "ครูจิ๊บ"

(คุณครูประจำชั้น)

นางสาวปิยะพร บุญปา "พี่ป๋อง"

(พี่เลี้ยง)

ประถมศึกษาปีที่ 1/1

คุณครูฐิติวรรณ สุขป้อม "ครูกุ้ง"

(คุณครูประจำชั้น)

คุณครูณัฐทิดา ดุลย์ส่วยโอ "ครูน้ำ"

(คุณครูประจำชั้น)

ประถมศึกษาปีที่ 1/2

คุณครูชญาณิศา ธรรมยศ "ครูยุ"

(คุณครูประจำชั้น)

คุณครูพิมพ์ชนก วีระน้อย "ครูจิ๊บ"

(คุณครูประจำชั้น)

ประถมศึกษาปีที่ 2

คุณครูอุบลทิพย์ ไชยรังสี "ครูเมย์"

(คุณครูประจำชั้น)

คุณครูภาสินี ปัญญา "ครูกีตาร์"

(คุณครูประจำชั้น)

คุณครูเรียมรดา พาวัน "ครูแอน"

(คุณครูประจำชั้น)

ประถมศึกษาปีที่ 3

คุณครูกนิษฐา วงค์มา "ครูกอล์ฟ"

(คุณครูประจำชั้น)

คุณครูสุพรรษา ไชยาโส "ครูสุ"

(คุณครูประจำชั้น)

คุณครูธนกฤต จ้อยเพ็ง "ครูต้อม"

(คุณครูประจำชั้น)

ประถมศึกษาปีที่ 4

คุณครูวัลลภา กองอินตา "ครูต่าย"

(คุณครูประจำชั้น)

คุณครูวิไลพร ใจบุญมา "ครูพิม"

(คุณครูประจำชั้น)

ประถมศึกษาปีที่ 5

คุณครูพรพรรณ ถิรจารุกิตติ์ "ครูติ๊ก"

(คุณครูประจำชั้น)

คุณครูสายสุดา ปาเมืองมูล "ครูนัท"

(คุณครูประจำชั้น)

พี่เลี้ยง ประถมศึกษา
   

คุณครูสุทธิ์ใจ ใจแก้ว "ครูใจ"

คุณครูกิจกรรมพลศึกษา

(ฝ่ายปฐมวัย)

นายธีริทธิ์ ปาละอ้าย "ครูแดง"

คุณครูกิจกรรมว่ายน้ำ

 

นายพลกฤษณ์  ธงสิบสอง "ครูสนุ๊กเกอร์"

ครูผู้ช่วยกิจกรรมพลศึกษา

(ฝ่ายปฐมวัย)

นายจำลอง  แสงท้าว (ครูเช้ง)

คุณครูกิจกรรมว่ายน้ำ

 

 

 

นาสาวจิราพร ลัลาวดี (ครูมายด์)

คุณครูกิจกรรมว่ายน้ำ

 

คุณครูธนกฤต จ้อยเพ็ง "ครูต้อม"

คุณครูอนามัย - พลศึกษา

(ฝ่ายประถมศึกษา)

คุณครูศิริพร ไชยวรรณ์ "ครูเอ"

คุณครูอนามัย - พลศึกษา

(ฝ่ายประถมศึกษา)

คุณครูสุพรรษา ไชยาโส "ครูสุ"

คุณครูประจำวิชาภาษาไทย

(ฝ่ายประถมศึกษา)

คุณครูวิไลพร ใจบุญมา "ครูพิม"

คุณครูประจำวิชาภาษาไทย

(ฝ่ายประถมศึกษา)

คุณครูวัลลภา กองอินตา "ครูต่าย"

คุณครูประจำวิชาวิทยาศาสตร์

(ฝ่ายประถมศึกษา)

 

คุณครูกรกฎ โกเมฆ "ครูกฎ"

คุณครูประจำวิชาวิทยาศาสตร์

(ฝ่ายประถมศึกษา)

คุณครูเรียมรดา พาวัน "ครูแอน"

คุณครูประจำวิชาคณิตศาสตร์

(ฝ่ายประถมศึกษา)

 

คุณครูเจนจิรา อิสาพรม "ครูฝ้าย"

คุณครูประจำวิชาคณิตศาสตร์

(ฝ่ายประถมศึกษา)

คุณครูพรพรรณ ถิรจารุกิตติ์ "ครูติ๊ก"

คุณครูประจำวิชาภาษาอังกฤษ

(ฝ่ายประถมศึกษา)

Teacher Marc Webb "ครู Marc"

คุณครูประจำวิชาภาษาอังกฤษ

(ฝ่ายปฐมวัย)

 

Teacher ShawnChai

คุณครูประจำวิชาภาษาอังกฤษ

(ฝ่ายประถมศึกษา)

 

Teacher William

คุณครูประจำวิชาวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์

(ฝ่ายประถมศึกษา)

คุณครูกนิษฐา วงค์มา "ครูกอล์ฟ"

คุณครูประจำวิชาการงานอาชีพ

(ฝ่ายประถมศึกษา)

คุณครูสายสุดา ปาเมืองมูล "ครูนัท"

คุณครูประจำวิชาคอมพิวเตอร์

(ฝ่ายปฐมวัยและประถมศึกษา)

 

คุณครูณัฐดนัย ศรีศิริ "ครูไบร์ท"

คุณครูประจำวิชาคอมพิวเตอร์

(ฝ่ายปฐมวัยและประถมศึกษา)

คุณครูภาสินี ปัญญา "ครูกีตาร์"

คุณครูประจำวิชาสังคมศึกษา

(ฝ่ายประถมศึกษา)

คุณครูอุบลทิพย์ ไชยรังสี "ครูเมย์"

คุณครูประจำวิชาสังคมศึกษา

(ฝ่ายประถมศึกษา)

คุณครูอภิภพ พรมมา "ครูตั้ม"

คุณครูประจำวิชาดนตรี

(ฝ่ายปฐมวัยและประถมศึกษา)

คุณครูณัฐทิดา ดุลย์ส่วยโอ "ครูน้ำ"

ุคุณครูประจำวิชานาฏศิลป์

(ฝ่ายปฐมวัยและประถมศึกษา)

 

คุณครูอน๊าต เคบานยี "ครูอน๊าต"

(ครูประจำห้องสมุด)

(ฝ่ายประถมศึกษา)

คุณครูกรกนก ไชยพูน "ครูจ๊ะจ๋า"

(ครูประจำห้อง STEM)

(ฝ่ายประถมศึกษา)

นางสาวฐิติพร   ดวงใย  "ครูดวง"

ครูผู้ช่วยกิจกรรมพิเศษ (ห้องสมุดของเล่น)

(ฝ่ายปฐมวัย)

นางสาวอมรรัตน์ จันทร์เจนจบ

เจ้าหน้าที่โภชนาการ

นางสาวสุวัฒนา อิ่นแก้วเครือ

เจ้าหน้าที่โภชนาการ

นางสาวกรชกร ปีนัง

เจ้าหน้าที่โภชนาการ

นายพัฒนพงษ์ น้อยเทศ

เจ้าหน้าที่โภชนาการ

นางอัมพวัน เครืออินตา

ผู้ช่วยแม่ครัว

นางสาวบุษกร โคกกระชาย

ผู้ช่วยห้องครัว

ปฏิทินกิจกรรมระเบียบการแต่งกายติดต่อเรา หน้าแรก