วิชาประวัติศาสตร์...

เรียนรู้อะไรในรายวิชาประวัติศาสตร์
เวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ วิธีการทางประวัติศาสตร์ พัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตถึงปัจจุบัน ความสัมพันธ์และเปลี่ยนแปลง ของเหตุการณ์ต่างๆ ผลกระทบที่เกิดจากเหตุการณ์สำคัญในอดีต  บุคคลสำคัญที่มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงต่างๆในอดีต ความเป็นมาของชาติไทย วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย  แหล่งอารยธรรมที่สำคัญของโลก 

สาระสำคัญในรายวิชาประวัติศาสตร์
         นักเรียนเข้าใจความหมาย ความสำคัญของเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์  สามารถใช้วิธีการทาง
ประวัติศาสตร์มาวิเคราะห์เหตุการณ์ต่างๆ อย่างเป็นระบบ นักเรียนเข้าใจพัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีต
จนถึงปัจจุบัน ในด้านความสัมพันธ์และการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์อย่างต่อเนื่อง ตระหนักถึงความสำคัญ
และสามารถ วิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดขึ้น นักเรียนเข้าใจความเป็นมาของชาติไทย วัฒนธรรม  ภูมิปัญญาไทยมีความรัก ความภูมิใจและธำรงความเป็นไทย

 

 

 

 

 

 

ปฏิทินกิจกรรมระเบียบการแต่งกายติดต่อเรา หน้าแรก